وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها

هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Servidor Web Hosting 1 اطلاعات php
Servidor Streaming 11 اطلاعات php
Servidor Streaming 3 اطلاعات php
Servidor Streaming 6 اطلاعات php
Servidor Streaming 7 اطلاعات php
Servidor Streaming 9 اطلاعات php
Servidor Web Hosting 10 اطلاعات php
Servidor Web Hosting 6 اطلاعات php
Servidor Web Hosting 7 اطلاعات php